วิชาเอกสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Program)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งหวังการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการบูรณาการศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว

ULTRALINE 11.3 GRADUDATE EXHIBITIONจัดงานภายใต้แนวความคิด “ทะลุ (ULTRA)” “เส้นจำกัด (LINE)” ด้วยการหลอมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมกับศิลปะการออกแบบ สร้างสรรค์โอกาส และหาทดลองวิธีแก้ปัญหาให้ก้าวล้ำเส้นแถวหน้าในกระแสวิวัฒน์ของสังคมโลก ผ่านผลงานทั้ง 40 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นล้วนมีความแตกต่างและโดดเด่น สะท้อนองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนางานให้ออกมาใช้ได้จริงบนสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบโจทย์วงการวิชาการและวิชาชีพ *หมายเลข 11.3 มีนัยยะแฝงสองส่วนคือ สื่อถึงรุ่นที่ 11 และ 3 แสดงถึงเป็นปีที่ 3 สืบเนื่องจากงาน SURAROUND 9.1 และ OATHLON 10.2 ตามลำดับการจัดแสดงผลงานมีขึ้นในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ท่ามกลางการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากผู้เข้าชมและลงทะเบียนกว่า 300 คน กิจกรรมทั้งสองวันไม่เพียงแต่มอบแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมเท่านั้น แต่ยังมอบความรู้จากวิทยากรนักออกแบบและนักพัฒนาแถวหน้าของประเทศไทย รวมทั้งความบันเทิงผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วม เก็บความประทับใจและของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน