ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์
 • กลุ่มที่ 1
 • อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์
 • อาจารย์อติเทพ แจ้ดนาลาว
 • ผศ. ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
 • อาจารย์ปัณณวิชญ์ อริยะธนกตวงศ์
 • อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ
 • อาจารย์ศรายุทธ ธิบดี
 • ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
 • กลุ่มที่ 2
 • อาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล
 • อาจารย์ลักษณ์นารา จันทรารมย์
 • อาจารย์ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ
 • อาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล
 • อาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา
 • อาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง
 • กลุ่มที่ 3
 • อ. ดร.อรวรรณ ประพฤติดี
 • ผศ. ดร.ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
 • อาจารย์กิตตินนท์ อุ้ยวงค์ไพศาล
 • อาจารย์ณัฐธิดา แซ่แต้
 • อาจารย์ศุภณัฐ โกมลารชุน
 • อาจารย์ณัฐพงศ์ มาเสถียร
 • อาจารย์ณนันท์ฤทัย ธนะสุนทร
 • กลุ่ม 4
 • อาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี
 • อาจารย์โกวิท มีบุญ
 • อาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม
 • อาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี
 • อาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง
 • อาจารย์ปกรณ์ สันติสุนทรกุล
ICTSILPAKORN
Central World
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Central Pattana Public Company Limited
centralworld.co.th
facebook.com/CentralWorld
Tel : 02-100-9999

TXP
บริษัท ไทยปิโตรเลี่ยมซัพพอร์ท จำกัด

Thai petroleum support co. ltd
txppetro.com
Tel : 02-287-3077
Email : contact@txppetro.com

MUZE
บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

Muze innovation co. ltd
muzeinnovation.com
facebook.com/muzeinnovation
Email : info@mymuze.me

UPPERCUZ
บริษัท อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ จำกัด

uppercuz.com
facebook.com/uppercuzcreative
Tel : 087-378-6070 
Email : contact@uppercuz.com

APPLE THAILAND
บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย
(ประเทศไทย) จํากัด
PAGE-QQ
PAGE-QQ

บริษัท SERV 4 BIZ จำกัด
facebook.com/PageQQ
Tel : 081-842-9422
Email : support@pageqq.com

DEK D
บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

dek-d.com
facebook.com/DekDfc/
Tel : 02-860-1142
Email : contact@dek-d.com

DUCK LAB
บริษัท ดัค แล็บ จำกัด

ducklab.co.th
Tel : 081-443-3618
Email : manager@ducklab.co.th

PAGE-LACTASOY
LACTASOY

lactasoy.com/th
facebook.com/lactasoyclub
Tel : 02-396-0320-7
Email : lactasoy@lactasoy.com

คุณสถิรยุทธ แสงสุวรรณ
คุณอาริยพัชร แจ่มวราสวัสดิ์
ICTSUWEB12

นักศึกษาวิชาเอกสื่อปฏิสัมพันธ์รุ่นที่ 12