SCORLL
scroll
application
แอปพลิเคชันส่งเสริมการออกกำลังกายตามรูปร่างสำหรับผู้หญิง บนระบบปฏิบัติการ Android
Application for Women Workout on Android Platform
get fit
get fit
get fit
get fit
get fit
get fit

รายละเอียดจุลนิพนธ์

แอปพลิเคชัน Get it นี้สามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีการรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 ขึ้นไป โดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะคำนวณสัดส่วนว่ารูปร่างแบบใด คำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวัน และค่าดัชนีมวลกาย
      ผู้ใช้สามารถเลือกออกกำลังกายโดยดูวิดีโอหรือภาพทีละขั้นตอนก็ได้ ซึ่งท่าออกกำลังกายที่นำเสนอจะเหมาะสมกับลักษณะของผู้ใช้แต่ละคน มีส่วนของการบันทึกการบริโภคอาหาร เพื่อผู้ใช้ได้จดบันทึกปริมาณแคลอรี่ และส่วนของการบันทึกเป็นการจดบันทึกสัดส่วนหรือน้ำหนัก นอกจากนี้ยังมีส่วนของ Avatar และ Challenger ที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย

ผลการดำเนินงาน

list-styleแอปพลิเคชันสามารถทำงานบน android 4.1 ขึ้นไปได้
list-styleความเห็นจากผู้ที่ทำแบบสอบถาม แอปพลิเคชันมีความใช้ง่ายดีแต่ยังไม่ดึงดูดมากเท่าไร
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
60%
java
10%
youtube api
5%
android universal imageloader
5%
php
10%
html
10%
json
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Logo Design
list-style
Illustration
list-style
Character Design
Phitchaya Thamrat
DESIGN & DEVELOP BY
Phitchaya Thamrat
พิชญา แถมรัตน์
เว็บพังเพย
ช้าๆ ได้จุลเล่มงาม
#ictsuweb09   #suraround9_1