SCORLL
scroll
application
แอปพลิเคชันตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากการขับถ่าย บนระบบปฏิบัติการ iOS
Check Myself Application on iOS Platform
check myself
check myself
check myself
check myself
check myself
check myself

รายละเอียดจุลนิพนธ์

แอปพลิเคชัน Check MySelf นี้สามารถใช้งานได้ผ่าน iPhone 5 ที่มีระบบปฏิบัติการรองรับ iOS 8.0 ขึ้นไปโดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองผ่านการใช้กล้องโทรศัพท์ในการเก็บสีอุจจาระ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลสุขภาพ ทำการแสดงผลสุขภาพ จัดเก็บประวัติการตรวจเพื่อให้ผู้ใช้งานดูผลย้อนหลังได้ สามารถดูบทความ หรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพการขับถ่าย เพื่อทำให้ผู้ใช้งานได้ความรู้เพิ่มเติมได้

ผลการดำเนินงาน

list-styleแอปพลิเคชันสามารถทำงานบน iPhone 5 ระบบปฎิบัติการ iOS8 ได้
list-styleแอปพลิเคชันมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา เพื่อการรับและส่งข้อมูล ทำให้ในบางพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะทำให้ใช้งานไม่ได้ แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันมีการใช้งานตรงตามความต้องการของกลุ่มรักสุขภาพ แต่ยังไม่ดึงดูดผู้ใช้งานกลุ่มอื่นเท่าที่ควร
list-styleความเห็นจากผู้ที่ทำแบบสอบถาม อยากให้มีการพัฒนาในส่วนของการวิเคราะห์ค่า BMI เพื่อสามารถนำมาอิงกับผลสุขภาพของอุจจาระได้
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
50%
objective c
25%
php
5%
html
10%
json
10%
mysql
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Logo Design
list-style
Illustration Icon Design
Wannakamon Dolprasit
DESIGN & DEVELOP BY
Wannakamon Dolprasit
วรรณกมล ดลประสิทธิ์
website

เว็บพังเพย
เรียนจบจะนอน
#ictsuweb09   #suraround9_1