SCORLL
scroll
interactive
เกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน สำหรับเยาวชนอายุ 13-14 ปี
Game to Learning Mangrove for Kids Age 13-14 Year Old
giant mangrove
giant mangrove
giant mangrove
giant mangrove
giant mangrove
giant mangrove
giant mangrove
giant mangrove

รายละเอียดจุลนิพนธ์

เกมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนให้เยาวชนควบคู่ไปกับความสนุกสนาน โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการเรียนรู้ ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียนรู้ได้ 3 หมวดและส่วนของเกม เป็นเกมดุแลรักษาป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์

ผลการดำเนินงาน

list-styleผู้ใช้รู้ถึงประโยชน์ของป่าชายเลนที่มีต่อมนุษย์
list-styleผู้ใช้มีความรักและต้องการอนุรักษ์ป่าชายเลน
list-styleได้เข้าใจและรู้ถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับกลุ่มเป้าหมายที่สุด
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
40%
action script 3
20%
php
30%
adobe flash
10%
mysql
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Logo Design
list-style
Illustration
list-style
Character Design
list-style
Icon Design
Somluthai Chomthap
DESIGN & DEVELOP BY
Somluthai Chomthap
สมฤทัย โฉมทัพ
website

เว็บพังเพย
มันก็แค่อุปสรรคหนึ่งที่ชีวิตนี้ต้องเจอ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป จะผ่านด้วยดีหรือไม่มันอยู่ที่ตัวเราทำ
#ictsuweb09   #suraround9_1