SCORLL
scroll
application
แอปพลิเคชันสำหรับผู้หญิง เพื่อช่วยเลือกสรรเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง และเข้ากับสมัยนิยม บนระบบปฏิบัติการ iOS
Mobile Application to Help Women for Choosing Trendy Clothes on iOS Platform
trendy wear
trendy wear
trendy wear
trendy wear
trendy wear
trendy wear
trendy wear
trendy wear
trendy wear

รายละเอียดจุลนิพนธ์

แอปพลิเคชัน TrendyWear นี้สามารถใช้งานได้ผ่าน iPhone ที่มีการรองรับรับการระบบปฏิบัติการ iOS 7.0 ขึ้นไปโดยผู้ใช้ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน ภายในแอปพลิเคชันจะมีการแสดงเทรนด์แฟชันให้ผู้ใช้รับรู้ อีกทั้งระบบจะทำการแมทช์เสื้อผ้าที่ผู้ใช้มีอยู่ให้ตรงเทรนด์ ผู้ใช้สามารถที่จะบันทึก แก้ไขรายละเอียด หรือลบเสื้อผ้าของตนออกจากระบบได้

ผลการดำเนินงาน

list-styleแอปพลิเคชันสามารถทำงานบน iPhone 6 ได้
list-styleส่วนของการแมทช์เสื้อผ้า ระบบจะทำการแมทช์เสื้อผ้าที่ผู้ใช้มีอยู่ให้ตรงเทรนด์มากที่สุด
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
60%
objective c
5%
json
20%
php
5%
html
10%
mysql
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Logo Design
list-style
Icon Design
Wanwika Apichattawanich
DESIGN & DEVELOP BY
Wanwika Apichattawanich
วรรณวิกา อภิชาตวาณิช
เว็บพังเพย
คิดจะพัก คิดถึง F
#ictsuweb09   #suraround9_1