SCORLL
scroll
website
สื่อโต้ตอบส่งเสริมการบริจาคเพื่อเด็กด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
Web Application for Business Opportunity and Business Plan : Case Study Kangzen-Kenko International Company Limited
kangzen-kenko

รายละเอียดจุลนิพนธ์

ผู้จัดทำได้นำการวางแผนสายงานองค์กร และการตรวจสอบคะแนนมาทำให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจ และวางแผนสายงานองค์กรโดยมีบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นกรณีศึกษา ซึ่งจะนำกระบวนการการตรวจสอบโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจวางแผนสายงานองค์กร มาจัดทำให้สะดวกต่อการทำงานมากขึ้น และเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการตรวจสอบโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจ และวางแผนสายงานองค์กรไม่เป็นที่พบเห็นมากนักในระบบออนไลน์ และส่วนใหญ่จะจัดอยู่รวมกับการนำเสนอสินค้า และบริการ ซึ่งมีเนื้อหาเยอะและค้นหายาก ทำให้ไม่เป็นที่สนใจของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย ทางผู้จัดทำจึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำตรวจสอบโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจ และวางแผนสายงานองค์กรที่ผู้ใช้สามารถมีการนำเข้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันได้ เพื่อเป็นฐานในการกระตุ้นการตรวจสอบคะแนน และวางแผนสายงานองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายได้วางแผนการประกอบธุรกิจให้ก้าวหน้าด้วยตนเองได้อีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

list-styleระบบมีความสามารถในการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์คือ โดยภาพรวมของระบบ
list-styleสามารถใช้งานได้ เช่นระบบสมาชิก ระบบการมอบหมายงานระบบการรับมอบหมายงาน และระบบการวางแผนงานซึ่งเป็นระบบหลักของเว็บไซต์ กระบวนการทำงานหลักของระบบสามารถใช้งานได้ด้วยดี สามารถนำเว็บไซต์ไปใช้งานได้จริง
list-styleการประเมินผลเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจและวางแผนสายงานองค์กร กรณีศึกษาบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลการประเมินโดยรวมเป็นที่พึงพอใจ
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
50%
php
30%
ajax
10%
java script
10%
mysql
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
Pranchalee Wongsaroj
DESIGN & DEVELOP BY
Pranchalee Wongsaroj
ปราณชลี วงศาโรจน์
website

เว็บพังเพย
จุลฯ เออเร่อไม่ทันหาย บั๊คตัวร้ายเข้ามาแทรก
#ictsuweb09   #suraround9_1