SCORLL
scroll
application
แอปพลิเคชันเพื่อการวางแผนการเงิน และงบประมาณรายวัน บนระบบปฏิบัติการ iOS
Bug Pocket : Money and Daily Budget Planning on iOS Platform
bug pocket
bug pocket
bug pocket
bug pocket
bug pocket
bug pocket
bug pocket
bug pocket
bug pocket

รายละเอียดจุลนิพนธ์

บั๊คพ๊อคเก็ต เป็นแอปพลิเคชันด้านการเงินที่จะช่วยคุณได้วางแผนงบประมาณรายวัน เปลี่ยนทัศนคติในการเก็บออมเงิน เก็บก่อนเหลือเท่าไรค่อยใช้ ตอบโจทย์ทางการเงิน เริ่มตั้งวางแผนทางการเงิน เรื่มตั้นที่การออมง่ายๆ แค่กำหนดงบประมาณรายวัน เท่านี้ก็มีเงินเหลือเก็บมีเงินให้พอใช้ทั้งเดือน บันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันแมลงมงคลจะโตขึ้น แต่ถ้าลืมบันทึกรายการแมลงก็เหมือนขาดน้ำอาหารน่าสงสารนะ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเป้าหมายการออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้ด้วย

ผลการดำเนินงาน

list-styleแอปพลิเคชันสามารถทำงานบน iPhone 5 ได้
list-styleแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในการบริหารจัดการในด้านการเงินของตัวเอง
list-styleแอปพลิเคชันสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้มีการวางแผนการเก็บออมเงินเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิตเพื่อความมั่นคงส่วนบุคคลของตัวผู้ใช้งานเอง
list-styleผลจากการทดสอบและประเมินจากผู้ใช้งาน อยากให้ผู้พัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชันลงบนระบบปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้รองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการที่อื่น
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
70%
objective c
25%
sqlite
5%
facebook api
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Illustration
list-style
Character Design
list-style
Icon Design
Anoowath Chantao
DESIGN & DEVELOP BY
Anoowath Chantao
อนุวัฒน์ จันทร์เทา
เว็บพังเพย
แก้บั๊ค 10 ครั้ง ไม่เท่าแม่เดินเตะปลั๊กครั้งเดียว
#ictsuweb09   #suraround9_1