SCORLL
scroll
website
เว็บแอปพลิเคชันสื่อกลางในการค้นหารถรับเหมาเพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
Web Application Intermediate for Search Car Contractor
search car
search car
search car
search car
search car
search car

รายละเอียดจุลนิพนธ์

เป็นเว็บแอปพลิเคชันสื่อกลางในการหารถเหมาในการขนส่ง (ภายในประเทศ) เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร หาข้อมูล และเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่ผู้ที่ต้องการขนส่ง

ผลการดำเนินงาน

list-styleเป็นสื่อกลางในการการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลในการหารถ และจ้างรถเหมา
list-styleเพิ่มช่องทางในการค้นหารถให้แก่ผู้จ้าง หรือผู้ต้องการหารายได้
list-styleมีการโพสต์งานหารถ ฝากรถไว้ให้จ้างงาน และการประมูลเพื่อการ หารถได้ในราคาที่ถูกลง
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
10%
html
35%
php
10%
css
20%
java script
25%
mysql
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Logo Design
list-style
Icon Design
Siwakorn Sajjapodnipon
DESIGN & DEVELOP BY
Siwakorn Sajjapodnipon
ศิวะกรณ์ สัจจพจน์นิพนธ์
เว็บพังเพย
อนาคต จบเพราะเพื่อน
#ictsuweb09   #suraround9_1