SCORLL
scroll
application
แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ กรณีศึกษา รถไฟขบวนนำเที่ยวแบบไปเช้า เย็นกลับ บนระบบปฏิบัติการ iOS
Mobile Application One Day Trip Railway Tour and Travel Case Study on iOS Platform
railway tour
railway tour
railway tour
railway tour
railway tour
railway tour
railway tour
railway tour
railway tour
railway tour

รายละเอียดจุลนิพนธ์

Application Railway Tour and Travel นั้นจะพาทุกคนไปรู้จักกับรภไฟขบวนนำเที่ยวว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้าง อีกทั้งยังมีฟังก์ชัน Ticket ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้จองตั๋วรถไฟขบวนนำเที่ยว โดนที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปจองตั๋วที่สถานี รวมถึงฟังก์ชัน Activity ที่จะคอยบอกความเคลื่อนไหวของรถไฟขบวนนำเที่ยว ฟังกชัน Schedule จะคอยตารางเวลาในกิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน ผู้ใช้สามารถกดดูที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ฟังก์ชัน Map จะบอกร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้ และที่สำคัญ Application Railway Tour and Travel นั้นนจะคอยแจ้งเตือนสถานีรถไฟขบวนนำเที่ยวที่จะหยุดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับบรรยากาศของสถานที่สำคัญในเวลาที่กำหนด และแอปพลิเคชันนี้จะคอยแจ้งเตือนเวลาเพื่อห้ผู้ใช้งานสามารถกลับไปยังรถไฟขบวนนำเที่ยวได้ทันวลาอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

list-styleแอปพลิเคชันสามารถจองตั๋วรถไฟได้
list-styleแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนสถานี และบอกรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวได้
list-styleการทำงานในส่วนของการแจ้งเตือนที่ต้องตรวจสอบระยะทางของผู้ใช้ตลอดเวลา จึงทำให้ใช้พลังงานในส่วนของแบตเตอรี่มากเป็นพิเศษ
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
40%
objective c
20%
map kit
20%
afnet working
10%
qrcode gen & read
5%
local notification
5%
json
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Logo Design
list-style
Icon Design
Nipa Chamyuang
DESIGN & DEVELOP BY
Nipa Chamyuang
นิภา แจ่มยวง
website

เว็บพังเพย
ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ มีแต่ไม่ได้ทำ
#ictsuweb09   #suraround9_1