THANK YOU

THANK YOU


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์

GROUP 1

1. อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์

2. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช

3. อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว

4. อาจารย์ ดร.พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล

5. อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

6. อาจารย์สุรพล สอดสี

GROUP 2

1. อาจารย์กันยพัชญ กะลัมพะเหติ

2. อาจารย์ประธาน ด้านสกุลเจริญกิจ

3. อาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

4. อาจารย์พิสิฐพงษ สืบพิลา

5. อาจารย์รสา สุนทรายุทธ

6. อาจารยมนเฑียร หงุยตระกูล

GROUP 3

1. อาจารย์ดร.อรวรรณ ประพฤติดี

2. ผศ. ดร. ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ

3. อาจารย์กิตตินนท์ อุ้ยวงค์ไพศาล

4. อาจารย์ณัฐพงศ์ มาเสถียร

5. อาจารย์ศุภณัฐ โกมลารชุน

6. อาจารย์นพรัตน์ ไพทูลสุริการ

GROUP 4

1. อาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

2. อาจารย์ดร.อิศรัญ แจ่มเวหา

3. อาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

4. อาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

5. อาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี

GROUP 5

1. อาจารย์โกวิท มีบุญ

2. อาจารย์ปกรณ สันติสุนทรกุล

3. อาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

4. อาจารย์กวิน มุขดามณี

5. อาจารย์พัชรวิชญ ตังประเสิรฐผล