วันที่ 3-4 ธันวาคม 2560

ณ ลาน Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.30 น.

แบบประเมินงานนิทรรศการสื่อปฎิสัมพันธ์
“ Wildlife Interactive Exhibition 2017 ”

Wildlife Exhibition

Wildlife Exhibition งาน Exhibition จัดแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่3
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

TIME LIFE

group one

หากสัตว์และธรรมชาติถูกทำลาย
และค่อยๆสลายไปดั่งเม็ดทราย เราทุกคนจะนิ่งเฉยได้อย่างไร

RE LIFE

group two

แตะเพื่อสร้างและคืนชีวิตต้นไม้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

RE LIFE

group two

แตะเพื่อสร้างและคืนชีวิตต้นไม้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

EFFLORE SCENCE

group three

การเสียสละเวลาเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นการเสียสละเวลาที่
ยิ่งใหญ่และไม่สูญเปล่า

PAINT LIFE

group four

รณรงค์ช่วยอนุรักษ์สัตว์ให้คงอยู่ต่อไป
และอย่าให้สัตว์เหล่านั้นเหลือเพียงแต่รูปวาดที่ไม่มีชีวิต

PAINT LIFE

group four

รณรงค์ช่วยอนุรักษ์สัตว์ให้คงอยู่ต่อไป
และอย่าให้สัตว์เหล่านั้นเหลือเพียงแต่รูปวาดที่ไม่มีชีวิต

LIBERATE LIFE

group five

ปลดปล่อยชีวิตของสัตว์
ไม่ให้สัตว์เป็นเพียงเครื่องบรรเทาความโลภของมนุษย์

BACK LIFE

group six

เราทุกคนสามารถทําให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ได้

BACK LIFE

group six

เราทุกคนสามารถทําให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ได้

Contact